Regulamin sprzedaży i realizacji Vouchera na zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej wydawanego przez Strefa Oddechu Joanna Gransort

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady sprzedaży i realizacji Voucherów na zabiegi terapii hiperbarycznej.

II. Definicje

Wydawca
Joanna Gransort prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Strefa Oddechu – Joanna Gransort, adres: ul. Dedala 11B 54-130 Wrocław, NIP: 8991561010, REGON: 932943102
Kupujący
każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera i akceptująca postanowienia Regulaminu

Posiadacz Vouchera
osoba, wskazana imiennie, okazująca Voucher Wydawcy celem realizacji usługi

Usługa
zabieg tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT), realizowany wyłącznie w lokalu Wydawcy

Voucher
dokument imienny, wystawiony przez Wydawcę, uprawniający do realizacji usług oferowanych przez Wydawcę

Zakup Vouchera
dokonanie przez Kupującego płatności kwoty odpowiadającej wartości wybranego Vouchera, za datę zakupu uważany jest dzień zapłaty

Realizacja Vouchera
wymiana przez osobę dysponującą Voucherem na oferowane przez Wydawcę usługi

RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)

III. Postanowienia ogólne

1. Wydawca oferuje do nabycia Vouchery na zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej.
2. Cena Vouchera jest uzależniona od ilości zadeklarowanych zabiegów.
3. Aktualne ceny Voucherów dostępne są na stronie internetowej Wydawcy: www.strefaoddechu.pl
4. Warunkiem zakupu Vouchera jest dokonanie płatności wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą w lokalu Wydawcy.
5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Kupującemu, w dniu dokonania zakupu wyłącznie osobiście w siedzibie Wydawcy.
6. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Kupującemu.
8. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Posiadacz Vouchera – osoba niepełnoletnia może realizować Voucher wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

IV. Realizacja i uprawnienia wynikające z Vouchera

1. Każdy Voucher jest wystawiany imiennie na daną osobę, co oznacza, że Voucher nie może być wykorzystany przez inną osobę.
2. Okres ważności Vouchera liczony od daty zakupu, uzależniony od ilości zakupionych zabiegów, wynosi odpowiednio:
a) 45 dni dla wykupionych zabiegów HBOT w ilości od 1 do 10
b) 90 dni dla wykupionych zabiegów HBOT w ilości od 11 do 30
3. Posiadacz zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminów zabiegów, w sposób zapewniający realizację Vouchera w terminie jego ważności, uwzględniając jednocześnie, iż w danym dniu może być zrealizowany tylko jeden zabieg.
4. Posiadacz Vouchera przed każdym zabiegiem przechodzi kwalifikację stwierdzającą brak przeciwskazań zdrowotnych do skorzystania z komory hiperbarycznej poprzez wypełnienie stosownej ankiety.
5. W przypadku Posiadaczy Vouchera, którzy nie przejdą pozytywnie kwalifikacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, istnieje możliwość przeniesienia Vouchera na inną osobę, po uprzednim ustaleniu tego faktu z Wydawcą.
6. W celu dokonania rezerwacji terminu na zabieg należy się skontaktować telefonicznie pod nr tel. 530-22-63-66.
7. Umówione zabiegi wykonywane są w dni robocze:
a) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00
b) w soboty od 9:00-14:00
8. Umówiony zabieg można odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem rezerwacji.
9. Zarezerwowanie terminu zabiegu i nie stawienie się w danym dniu w ustalonym czasie bez uprzedniej zmiany terminu rezerwacji jest równoznaczne z realizacją zabiegu oraz brakiem zwrotu kosztów.
10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w przypadkach gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) nie dokonano wcześniejszej rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 3.
11. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie będzie on honorowany przez Wydawcę, niezależnie od ilości wykorzystanych zabiegów.
12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie Vouchera w czasie jego ważności.
13. Po upływie terminu ważności Vouchera, w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.

V. Informacja o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Gransort prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Strefa Oddechu – Joanna Gransort, adres: ul. Potokowa 26D 54-105 Wrocław, NIP: 8991561010, REGON: 932943102.
2. Administrator danych na podstawie RODO informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO, w szczególności poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej, realizującej obowiązki przewidziane w art. 13 lub 14.

VI. Postanowienia końcowe

1. Posiadacz wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. W przypadku Posiadacza – osoby niepełnoletniej, wszelkie prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie przechodzą na rodzica lub opiekuna prawnego Posiadacza.
3. Niewykorzystanie zabiegów w ramach zakupionego Vouchera, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia Posiadacza wobec Wydawcy z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Posiadaczy Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie www.strefaoddechu.pl Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej www.strefaoddechu.pl
5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.